 الف( اصول گندزدایی
 آوردن هر گونه محلول گندزدا توسط پرسنل به بیمارستان ممنوع میباشد.

 محلول های گندزدا را روزانه به میزان نیاز رقیق نمایید.
 از مخلوط کردن مواد گندزدا با یکدیگر و یا با شوینده ها خودداری شود.
 استفادۀ هم زمان از گندزدا ها و شوینده هاهنگام نظافت بخش ایجاد گازهای سمی و خطرناک میکند.
 جابجایی محلول های گندزدا در ظروف غیراصلی خود )ریختن وایتکس در ظرف دکونکس ( ممنوع
است.
 در موقع جابجایی پمپهای برخی محلولها مثل استریلیوم و باسیلول آ اف و ….جهت جلوگیری از آلوده شدن محلول های مذکور دقت الزم را مبذول نمایید.

 از ریختن آب گرم بر روی محلولهایی که پایۀ الکلی دارند خودداری شود چون باعث تبخیر الکل آن میشود. ) مانند محصوالت دکونکس ، کورسولکس و … (

 پس از رقیق سازی محلولهای فوق الذکر درب ظرف باید بسته باشد.

 بر روی ظرف محلول رقیق شده اطالعات ) تاریخ رقیق سازی ، تاریخ انقضاء ، میزان درصد محلول ، و نام فرد رقیق کننده ( نوشته شود.

 از نگهداری محصوالت تاریخ گذشته در بخش چه به صورت رقیق شده و چه به صورت رقیق نشده ،
خودداری شود.

 هنگام کار با محصوالت گندزدا از وسایل حفاظت فردی )ماسک ، دستکش ، پیش بند ، چکمه و …( استفاده شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *